REGULAMIN PLEBISCYTU CZYTAMY ETYKIETY 2023

Postanowienia ogólne

1) Plebiscyt Czytamy Etykiety (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Czytamy Etykiety Sp. z o.o. wydawca serwisu Czytamy Etykiety, zwany dalej „Organizatorem”, ul. Spokojna 4, 01-044 Warszawa, NIP 9512508982.

2) Celem Plebiscytu jest wyłonienie listy najlepszych produktów kosmetycznych 2023 roku w 23 kategoriach oraz listy najlepszych produktów spożywczych 2023 roku w 19 kategoriach.

3) Pracownicy Organizatora jak również̇ instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są̨ do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.

4) Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest publikowany w serwisie internetowym umieszczonym na stronie internetowej www.plebiscytczytamyetykiety.pl. Lista kandydatów będzie dostępna na stronie internetowej www.plebiscytczytamyetykiety.pl.

5) Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są̨ pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. W Plebiscycie nie mogą̨ brać́ udziału:

a)  pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora

b)  inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu

c)  osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania Plebiscytu

6) Głosowanie w ramach Plebiscytu za pośrednictwem strony internetowej rozpocznie się̨ w dniu 1 marca 2024 roku o godzinie 00:01 oraz ostatecznie zakończy w dniu 10 marca 2024 roku o godzinie 23:59.

Komisja Plebiscytu

7) Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja”).

8) W skład Komisji wejdą̨ osoby delegowane przez Organizatora.

Sposoby i zasady głosowania w Plebiscycie

9) Głosowanie poprzez stronę̨ internetową www.plebiscytczytamyetykiety.pl, które rozpocznie się̨ w dniu 1 marca 2024 roku o godz. 00:01 i będzie trwać́ do dnia 10 marca 2024 roku do godz. 23:59, przebiegnie według następujących zasad:

a) głosujący na www.plebiscytczytamyetykiety.pl użytkownik może wybrać́ tylko jednego kandydata spośród Nominowanych w każdej z 23 kategorii kosmetycznych, odznaczając produkt oraz tylko jednego kandydata spośród Nominowanych w każdej z 19 kategorii spożywczych, odznaczając produkt

10) Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań́ lub innego rodzaju automatycznych urządzeń́ i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne.

11) Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, zostaną̨ anulowane i nie zostaną̨ wzięte pod uwagę̨ w obliczaniu głosów.

Obliczanie głosów w ramach Plebiscytu

12) Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się̨ pod uwagę̨ wszystkie ważne głosy oddane za pomocą̨ strony internetowej www.plebiscytczytamyetykiety.pl.

13) Obliczenia głosów Plebiscytu dokonuje Komisja Plebiscytu lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne wynajęte do tego zadania.

Nagroda w Plebiscycie

14) Dla Producentów, którzy uzyskają̨ największą ilość́ głosów w Plebiscycie 2022 roku, zostanie przyznany tytuł Kosmetycznego Produktu Roku lub Spożywczego Produktu Roku, który może być́ wykorzystywany przy promocji wybranego przez głosujących produktu.

Postanowienia końcowe

15)  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku.

16)  Organizator jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) przekazywanych mu przez uczestników głosowania.

17)  Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać́ do Organizatora mailowo na adres: kontakt@czytamyetykiety.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.

 

Scroll to Top